Proces budowy

PROCES UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ:

Wskazywanie na planI. OTRZYMANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

 1. Sprawdzenie w Wydziale Architektury Urzędu Gminy (Miasta) czy działka leży na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 2. Jeśli nie ma planu konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy.

Wymagane będzie

 • wypis z zasadniczej mapy geodezyjnej,
 • wniosek, w którym określa się granice działki,
 • planowany sposób zagospodarowania działki i podstawowe parametry budynku,
 • zapotrzebowanie na wodę, energię,
 • sposób odprowadzenia ścieków.

Trwa to zwykle 14 – 30 dni.

 • Mając Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy należy dokładnie sprawdzić czy projekt domu, który wybraliśmy spełnia wymogi narzucone w tych dokumentach.
 • Uzyskanie mapy geodezyjnej do celów projektowych, taką usługę zlecamy uprawnionemu geodecie.
 • W przypadku działki rolnej, konieczne jest pozyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Wniosek składa się w Starostwie (Wydział Gospodarki Gruntami).
 • Równolegle możemy składać wnioski w przedsiębiorstwie energetyczny, wodnym czy gazowym – jeżeli jest taka potrzeba. Wnioski te są niezbędne do zgłoszenia w urzędzie chęci rozpoczęcia budowy w celu określenia warunków budowy przyłączy. Na terenach objętych szkodami górniczymi i/lub zasięgiem terytorialnym kopalń, powinni Państwo również uzyskać opinię o warunkach geologiczno-górniczych działki.
 • Zakup projektu domu lub zlecenie architektowi wykonanie projektu zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
 • Adaptacja projektu do warunków terenowych (stref: wiatrowej, śniegowej, przemarzania).
 • Wymagane dokumenty do pozwolenia i zgłoszenia na budowę:
  a) wniosek wg urzędowego wzoru (strona www – BIP) albo osobiście w urzędzie,
  b) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  c) 4 egzemplarze projektu budynku mieszkalnego
  d) wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich
  e) warunki techniczne dostawy mediów.

Zgodnie z art. 35, pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane, w razie spełnienia powyższych wymagań, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja wydawana jest w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

Budowę musimy rozpocząć w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

 

Rusztowania przy budynku

 

II. ROZPOCZĘCIE BUDOWY

1. Po otrzymaniu prawomocnej decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę powinni Państwo nabyć
dziennik budowy i nająć kierownika budowy, oraz zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dołączonym pisemnym oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania robotami i zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

III. ZAKOŃCZENIE BUDOWY

1. Finalizację robót budowlanych zgłasza się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, napisany
na urzędowym formularzu lub własnym piśmie. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności budowy z projektem i pozwoleniem oraz o uporządkowaniu terenu po budowie, wypełniony dziennik budowy, wykonaną przez geodetę inwentaryzację powykonawczą oraz protokoły odbiorów instalacji: przewodów kominowych, oraz instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej wydawanych przez przedstawicieli lokalnych zakładów.

2. Pozwolenie na użytkowanie zatwierdzi się, jeśli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ciągu 21 dni nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

 

Wykończony budynek