fbpx
Proces budowy

PROCES UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ:

I. OTRZYMANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

  1. Sprawdzenie w Wydziale Architektury Urzędu Gminy (Miasta) czy działka leży na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  2. Jeśli nie ma planu konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy.

Wymagane będzie

Trwa to zwykle 14 – 30 dni.

Zgodnie z art. 35, pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane, w razie spełnienia powyższych wymagań, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja wydawana jest w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

Budowę musimy rozpocząć w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

II. ROZPOCZĘCIE BUDOWY

1. Po otrzymaniu prawomocnej decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę powinni Państwo nabyć
dziennik budowy i nająć kierownika budowy, oraz zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dołączonym pisemnym oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania robotami i zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

III. ZAKOŃCZENIE BUDOWY

1. Finalizację robót budowlanych zgłasza się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, napisany
na urzędowym formularzu lub własnym piśmie. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności budowy z projektem i pozwoleniem oraz o uporządkowaniu terenu po budowie, wypełniony dziennik budowy, wykonaną przez geodetę inwentaryzację powykonawczą oraz protokoły odbiorów instalacji: przewodów kominowych, oraz instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej wydawanych przez przedstawicieli lokalnych zakładów.

2. Pozwolenie na użytkowanie zatwierdzi się, jeśli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ciągu 21 dni nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.